Emmaus är en världsomspännande hjälporganisation med ca 350 grupper. Hälften av dem finns i Frankrike, där Abbé Pierre startade verksamheten 1949. I Sverige finns det nio Emmausgrupper. De drivs som ideella föreningar, med styrelser och arbetsutskott. Emmaus är politiskt och religiöst obundet, men många av medlemmarna är med i någon kristen församling.

EMMAUS MANIFEST

Manifestet antogs i Bern 1969 på det första världsmötet för Emmausrörelsen. I manifestet utstakas de gemensamma riktlinjer för den verksamhet som bedrivs av grupper tillhörande den internationella Emmausrörelsen.

Inledning

Vårt namn Emmaus syftar på den ort i Palestina där de som hade förtvivlat, fick nytt hopp. Namnet påminner alla, troende och icke troende, om vår gemensamma övertygelse att endast kärleken kan förena oss och föra oss framåt tillsammans.
Emmausrörelsen kom till i november 1949 genom mötet mellan människor som blivit medvetna om sin privilegierade ställning och sina sociala förpliktelser inför orättvisan, och människor som inte längre hade något att leva för.
De fattade ett gemensamt beslut att samordna sin vilja och sina handlingar för att stödja varandra och den som lider nöd. Därav följde de sin övertygelse att man själv blir räddad då man räddar andra.
För detta ändamål grundades kommuniteter som arbetade för sitt uppehälle och för att dela med sig. Vidare bildades vängrupper och volontärgrupper som gick till kamp såväl i medborgerliga som i privata sammanhang.

Manifestets punkter

1. VÅR LAG är den som hela mänskligheten är beroende av, för att uppnå ett meningsfullt liv, en verklig fred och glädje för varje individ och samhälle.

SE FÖRST TILL DEN SOM HAR DET SÄMRE ÄN DU SJÄLV
HJÄLP FÖRST DE MEST NÖDSTÄLLDA

2. VÅR ÖVERTYGELSE är att denna lag måste respekteras i all strävan efter rättvisa och följaktligen i strävan efter fred mellan människor.

3. VÅRT MÅL är att handla så, att varje människa, varje samhälle och varje nation ska kunna leva, få en plats och förverkliga sig i ett ömsesidigt utbyte och i en gemenskap där alla har ett lika värde.

4. VÅR METOD är att skapa, stödja och aktivera miljöer där alla, genom att de känner sig fria och respekterade, kan reda sig själva och bistå varandra.

5. VÅRT FRÄMSTA MEDEL är om möjligt, att ta tillvara och återvinna ett värde hos det bortkastade och därmed öka möjligheterna till brådskande nödhjälp där den mest behövs.

6. ALLA ANDRA MEDEL som kan väcka och utmana samveten bör också användas för att hjälpa och få andra att hjälpa först de mest nödställda. Detta sker genom att dela deras sorger och kamp, såväl enskilt som i samhället, ända tills själva orsaken till det onda i varje särskilt fall är undanröjd.

7. VÅR FRIHET. I sitt arbete är EMMAUS inte beroende av något annat ideal än det som kommer till uttryck i detta manifest – och inte heller av någon annan auktoritet än sådan som tillsätts inom rörelsen i enlighet med rörelsens regler. EMMAUS handlar i överensstämmelse med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i enlighet med rättvisa lagar i varje samhälle och varje land, oberoende av politisk uppfattning, ras, språk, livsåskådning och andra olikheter.

Det enda som krävs av den som vill delta i rörelsens verksamhet är att godkänna innehållet i detta manifest.

8. VÅRA MEDLEMMAR. Detta manifest utgör den enkla och klara grundvalen för EMMAUSRÖRELSEN. Det måste antas och tillämpas av varje grupp som önskar bli en aktiv medlem av rörelsen.